Diet Huber: libben en wurk

‘Tutte mei de linten’, ‘Abe Sjipkop’ , Wipke Wopke’ en noch folle mear gedichten.
Der wurde gedichten foardroegen en fertelt oer har libben..